Guatemala N/O
Ecole hispano maya TD

Ecole hispano maya TD

les prof hispano maya

les prof hispano maya

les colliers de Lise

les colliers de Lise

+Nora, Viviane, TS

+Nora, Viviane, TS

chez Martina TD

chez Martina TD

Maria cuisine TD

Maria cuisine TD

prépa des tortillas

prépa des tortillas

on tue le cochon TD

on tue le cochon TD

cuisine de Martina TD

cuisine de Martina TD

l'évier guatemaltèque

l'évier guatemaltèque

famille de Martina

famille de Martina

Todos Santos Gt

Todos Santos Gt

Todos Santos Gt

Todos Santos Gt

Todos Santos Gt

Todos Santos Gt

Marta tisse, TS

Marta tisse, TS

les hommes Todos Santos Gt

les hommes Todos Santos Gt

Santos Dom Pablo, 80 ans

Santos Dom Pablo, 80 ans

les devoirs ?

les devoirs ?

rencontre en chemin

rencontre en chemin

Todos Santos Gt

Todos Santos Gt

bergère, montée à 4000

bergère, montée à 4000

4000m, vue sur TD

4000m, vue sur TD

vers Kunil Gt

vers Kunil Gt

vers Todos santos

vers Todos santos

Huehue Gt

Huehue Gt

San Francisco, Guat

San Francisco, Guat

San Francisco, Guat

San Francisco, Guat

San Francisco, Guat

San Francisco, Guat

San Francisco, Guat

San Francisco, Guat

Solola, Guat

Solola, Guat

Lac Atitlan, Guat

Lac Atitlan, Guat